Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens rapport om VD-ersättningar i Sverige 2013

Läs rapporten här.

Undersökningen omfattar Stockholmsbörsens 36 största företag med svenskt domicil.

De 36 företagen svarar för 84 procent av Stockholmsbörsens svenska företags marknadsvärde.

VD-kostnaden inklusive pension minskade med 0,2 procent jämfört med 2012. Den genomsnittliga ökningstakten för VD-kostnaden
åren 2008–2013 var 1,9 procent.

Den högsta VD-kostnaden inklusive pension uppgick till 41,8 miljoner kronor 2013. Den lägsta var 6,5 miljoner kronor. Medelvärdet var 19,6 miljoner kronor.

Sambandet mellan företagsstorlek och VD-ersättningens storlek är relativt svagt. Däremot är korrelationen mellan VD-ersättning och internationaliseringsgrad stark.

Kortsiktig rörlig ersättning betalades ut till VD:ar för 28 av 36 företag och långsiktig rörlig ersättning till VD:ar för 18 av de 36 företagen. Både de kortsiktiga och långsiktiga ersättningarna är normalt maximerade till 60-100 procent av fast ersättning.

 

17/11/2014