Home news feed / Nyhet / Rapporter

Ersättningsakademiens sammanställning av forskning kring ersättningsfrågorna under 2014

Syftet med denna översikt är att uppmärksamma de publikationer som kommit från olika forskare och som kan belysa frågorna om ersättning till ledare för företag och andra organisationer. Översikten gör inte anspråk på att vara fullständig, men förhoppningen är att täcka de viktigaste bidragen. Det är inte heller avsikten att recensera eller gallra bland forskningsresultaten annat än utifrån relevans för de frågeställningar som Ersättningsakademien intresserar sig för. Den som skulle vilja använda sig av några forskningsresonemang eller resultat rekommenderas under alla omständigheter att gå till den text i sin helhet, som en referens gäller.

Ersättningsfrågan i forskningen 2014

27/01/2015