Terminologi

Dagens mediedebatt om ersättning till VD samt ledande befattningshavare kompliceras av att olika begrepp används för de ingående komponenterna. På samma sätt som det existerar olika tolkningar av begreppen. Ersättningsakademien har med anledning av detta definierat de olika ersättningskomponenterna.

Total ersättning kan delas upp i fyra kategorier: fast ersättning, rörlig ersättning, förmåner och pension. Därutöver kan den totala ersättningen även innehålla specifika ersättningar anknutna till individen snarare än positionen. Anställningskontraktet syftar till att klargöra den totala ersättningen.

Fast ersättning

Utbetald ersättning som är pensionsgrundande. Inkluderar även semesterersättning.

Vanliga synonymer

 • Baslön
 • Månadslön
 • Grundlön

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning är vanligen baserad på individens och/eller företagets prestation och kan vara både kortsiktig och långsiktig.

Kortsiktig rörlig ersättning

 • Baseras oftast på en årlig prestation och utbetalas i efterhand
 • Pensionsgrundande i de flesta fall
 • Kan vara intjänad eller utbetald

Vanliga synonymer

 • Bonus
 • STI (Short Term Incentive)
 • Tantiem

Långsiktig rörlig ersättning

 • Baseras vanligen på en prestation över flera år och intjänas under en längre tidsperiod
 • Vanligen ej pensionsgrundande
 • Betalas vanligen ut i aktier eller optioner
 • Kan ha en inlåsningseffekt, det vill säga betalas ej ut om individen slutar i förtid

Vanliga synonymer

 • LTI (Long Term Incentive)
 • Aktiebaserad ersättning

Förmåner

Avser vanligen naturaförmåner i form av bland annat fri kost, bostad och tjänstebil men också sjukförsäkring och livförsäkring. En del förmåner är pensionsgrundande. Beskattningsbara förmåner är vanligtvis pensionsgrundande.

Pension

Pension är ersättning som är uppskjuten, det vill säga en del av den fasta och rörliga ersättningen betalas ut när den anställde har gått i pension. Det förekommer tre typer av pensionsplaner; förmånsbestämd, premiebestämd och hybrid.

Förmånsbestämd pension
Ger den anställde rätten till en viss procent av sin slutlön efter pension vilket innebär att pensionen är känd för den anställde. Storleken på pensionen avgörs av vid vilken ålder den anställde har rätt att gå i pension samt hur länge den anställde lever. Den är inte beroende av hur länge individen har varit anställd i sin nuvarande befattning. Företaget fonderar för denna kostnad.

Premiebestämd pension
Ger den anställde rätten till en viss procent avsättning av sin årliga ersättning som förvaltas traditionellt eller placeras i fonder. Vid pensionering med en premielösning beror pensionens storlek således på hur väl beloppet (premien) placerats och vilken avkastning den genererat.

Hybrid
Med hybrid avses en pensionsplan som är en kombination av premiebestämd plan och en förmånsbestämd plan.

Notera:
Observera att definitionerna avser ersättning till den anställde och ej kostnader för arbetsgivaren. En del ersättningskomponenter redovisas enligt ett uppskattat värde beroende på att det är en försäkring (till exempel pension) eller ersättning som är avhängig en framtida prestation (till exempel aktiebaserad långsiktig ersättning)

Ofta förekommande ersättningsbegrepp på individnivå

Sign-on bonus
En engångsbetalning som individen erhåller för att ingå den nya anställningen. En anledning kan vara kompensation för utebliven rörlig ersättning från tidigare arbetsgivare

Stay-on bonus
En engångs-/flergångsbelopp som betalas ut med villkor att individen stannar i företaget under en förutbestämd tidsperiod

Avgångsvederlag
Innebär att den anställde får ersättning utbetalad i ett visst antal månader efter uppsägning. Denna utbetalning kan vara avräkningsbar vilket innebär att den dras in om arbetstagaren ingår en ny anställning innan perioden för avgångsvederlag är slut.

Change in control
Kan vara engångsbelopp som individen får för att fullfölja specifika uppdrag såsom försäljning av ett dotterbolag

Expatriate
Ofta inkluderas extra ersättningar när individer tar anställning i ett annat land. Detta kan exempelvis vara boende, försäkring, utbildning för barn och resor till hemlandet.

Representation
En individ kan få subventionerat boende om denne förväntas kunna hålla i representation i sitt hem

One-time erbjudande
Vissa individer kan få erbjudande om att till exempel köpa aktier i ett dotterbolag eller förvärva fastigheter tillhörande bolaget till ett förmånligt pris