Uppdraget

Bakgrund

Ersättningar till ledande befattningshavare i näringslivet och offentlig sektor har stor betydelse för allmänhetens förtroende för företagsamhet och förvaltning. Ersättningssystemens utformning påverkar hur företagen leds och hur deras kultur formas. Valet av ersättningssystem är en viktig förtroendefråga och får även återverkningar på bolagens kortsiktiga och långsiktiga lönsamhet

Den offentliga debatten om ersättningar till ledande befattningshavare är många gånger onyanserad och inte särskilt initierad. Genom Ersättningsakademiens arbete och aktiviteter kan debatten nyanseras och förtroendet ökas för hanteringen av chefsersättningar i näringslivet.

Ersättningsakademien ska

 • ta ställning i principiella frågor och grunda sitt ställningstagande i
  relevant vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet,
 • utgå från att rörliga ersättningar, rätt använda och rätt utformade,
  är en rimlig ersättningsform,
 • verka för att ersättningssystem utformas enligt transparenta principer, skapar rätt incitament i verksamheten och sätts med hänsyn till relevanta omständigheter,
 • stimulera forskning och diskussion om ersättningssystemens betydelse och roll i ekonomin,
 • uppmärksamma de vidare konsekvenserna som ersättning till ledande personer kan få för den ekonomiska utvecklingen, konkurrenskraften och för förtroendet för företag och företagare.

Ersättningsakademien ska inte

 • ge råd till bolag i enskilda fall,
 • uttala sig om vad som är rimlig ersättningsnivå för enskilda ledande befattningshavare,
 • uttala sig normativt i enskilda fall (bolag eller personer) som uppmärksammas i debatten,
 • kommentera enskilda fall (bolag eller personer) i media

Verksamhet

 • Akademien arrangerar seminarier för att rapportera om och diskutera utvecklingen på ersättningsområdet
 • Akademien etablerar en kunskapsbank kring ersättningsfrågorna genom att följa svensk och internationell litteratur och medierapportering
 • Akademien producerar rapporter och forskningssammanställningar
 • Akademien engagerar sig i den mediala debatten i ersättningsfrågan